Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op/ beschrijven de werkwijze voor het indienen van een invorderingsdossier namens uw onderneming ten aanzien van een andere onderneming (“B2B”) via de mobiele applicatie of website (www.go-solid.be) ontwikkeld door NV SOLID (“Solid”), Belgiëlei 210, 2018 Antwerpen (KBO 0677.446.317), en aangeboden door Solid NV of een van haar partners. U bevestigt dat deze algemene voorwaarden bij het indienen van uw dossier aan u ter kennis werden gesteld, dat u er kennis van hebt genomen, en u deze aanvaard hebt.
 2. Indien uw vordering onbetwist is en blijft, kan uw dossier de procedure “onbetwiste geldschulden” volgen, zoals bepaald in de Potpourri I-wet van 19 oktober 2015 en het KB van 22 juni 2016 (zie www.go-solid.be voor meer informatie over deze procedure). Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de invordering van uw onbetwiste vordering, volgens de procedure zoals bepaald in de Potpourri-wet van 19 oktober 2015. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op andere dienstverlening van Solid en / of procedures, zoals bijvoorbeeld de “klassieke dagvaarding” etc...
 3. Bij het indienen van uw dossier dient u te bevestigen dat u opdat ogenblik bevoegd bent om een dergelijke overeenkomst te sluiten voor de onderneming die de vordering wenst in te vorderen. Solid NV wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent af en zal alle schade die zij heeft geleden en zal lijden ingevolge deze handelingsonbekwaamheid op u verhalen wanneer u dergelijke bevoegdheid niet had.
 4. Door het indienen van het dossier geeft u Solid een mandaat voor het volledige beheer en opvolging inzake o.a. de eventuele tenuitvoerlegging (betekening, bevel, beslag) van de bekomen uitvoerbare titel (proces-verbaal van niet-betwisting), steeds in functie van de solvabiliteit van uw schuldenaar (zie verder). Dit kan ook betekenen dat Solid uw dossier moet toevertrouwen aan een gerechtsdeurwaarder in functie van de territoriale bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders.
 5. Deze Algemene Voorwaarden hebben enkel betrekking op onbetwiste B2B invorderingsdossiers zoals omschreven in de artikelen 1 en 2, en niet op andere diensten die worden verstrekt door Solid en/of haar partners.

JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE

 1. U verklaart dat alle informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uw vordering en schuldenaar juist, volledig en actueel is. U verklaart daarbij ook dat uw vordering opeisbaar en vervallen is, en dat u alle nodige stappen heeft ondernomen waartoe u wettelijk en/of contractueel gehouden bent.
 2. Mocht tijdens het behandelen van uw dossier blijken dat u ons onvolledige of onjuiste informatie heeft gegeven waardoor de invordering niet kan worden verdergezet volgens de voorziene procedure, dan zijn de eventuele kosten die daaraan verbonden zijn sowieso ten uwe laste. Mocht u na het indienen van uw dossier nog informatie bekomen die relevant kan zijn voor uw dossier, dan moet u onmiddellijk overmaken via b2b@go-solid.be.
 3. Indien er bijkomende vragen zijn van Solid en/of één van haar partners verbindt u er zich toe om Solid en/of één van haar partners onmiddellijk te antwoorden en desgevallend bijkomende informatie of stukken over te maken.

BEDRAG VAN DE VORDERING

 1. Zoals voorzien in het KB van 22 juni 2016, zal Solid enkel het wettelijke forfait van 10% forfaitaire schadevergoeding en de wettelijke bepaalde € 40 administratiekosten toepassen op uw vordering en aan uw schuldenaar aanrekenen, bovenop het openstaande en vervallen factuurbedrag. Mochten uw factuurvoorwaarden hogere bedragen voorzien, dan zullen deze niet kunnen gevorderd worden.

KEUZE VAN DE ADVOCAAT

 1. U kunt enkel beroep doen op een participerend advocaat. Bij de ingave van uw dossier geeft u aan Solid een mandaat om in uw naam en voor uw rekening een participerend advocaat aan te stellen, waarbij een rechtstreeks contractuele band ontstaat tussen u en deze advocaat. Indien u zelf een participerend advocaat wenst aan te stellen, zal Solid u op eerste verzoek de lijst van participerende advocaten bezorgen. Solid zal er steeds voor zorgen dat uw advocaat binnen een redelijke termijn over alle beschikbare nuttige informatie beschikt om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
 2. De participerende advocaat zal nagaan of uw vordering juist, volledig, actueel, opeisbaar en vervallen is, en u alle mogelijke stappen hebt ondernomen waartoe u wettelijk en/of contractueel gehouden bent, desgevallend aan Solid de opdracht geven tot het opstarten van de procedure “invordering onbetwiste schuldvorderingen”.
 3. Indien blijkt dat n.a.v. de betekening van de aanmaning tot betalen uw schuldenaar een betwisting heeft gevoerd, zullen de erelonen en onkosten van de advocaat niet kunnen verzekerd worden, en zal deze rechtstreekse zijn erelonen en onkosten met uw afrekenen.

VERZEKERING VOOR ONBETWISTE SCHULDVORDERINGEN

 1. Door de ingave van een onbetwist B2B invorderingsdossier doet u automatisch beroep op een verzekering waardoor, na aanvaarding van uw dossier, de verzekeraar zal instaan voor de betaling van eventuele niet-gerecupereerde gerechtskosten. Uw dossier is pas verzekerd wanneer u, na een eerste mail die de goede ontvangst van uw dossier bevestigt, een tweede mail ontvangen heeft ter aanvaarding van uw dossier. Voorafgaand aan de aanvaarding van uw dossier zal de solvabiliteit van uw schuldenaar gescreend worden in functie van de omvang van uw vordering. Na aanvaarding van uw dossier zal u in geval van volledige recuperatie van uw dossier maximaal 100% van het factuurbedrag ontvangen. Gerecupereerde verhogingen en interesten die dit bedrag overschrijden, vormen een ereloon ten voordele van Solid en uw advocaat. In geval van niet-recuperatie zullen alle kosten en erelonen van Solid, de gerechtsdeurwaarder en uw advocaat door de verzekeraar worden betaald, met uitzondering van door u recupereerbare B.T.W., waarvoor u nog een saldofactuur zult ontvangen. Indien tijdens het invorderingstraject uw vordering alsnog betwist zou blijken, zal de verzekering vervallen.
  Indien uw dossier niet voldoet aan de voorwaarden om verzekerd te zijn, zal dit u per e-mail gemeld worden. U zal binnen de 4 werkdagen moeten bevestigen of u de invordering wenst verder te zetten. Na bevestiging zal u in geval van volledige recuperatie van uw dossier maximaal 110% van het factuurbedrag ontvangen. Gerecupereerde verhogingen en interesten die dit bedrag overschrijden, vormen een ereloon ten voordele van Solid en uw advocaat. In geval van niet-recuperatie zullen alle onbetaalde kosten en erelonen van Solid, de gerechtsdeurwaarder en uw advocaat door Solid aan u gefactureerd worden.

SCREENING VAN DE SOLVABILITEIT EN AANVAARDING

 1. Voorafgaand en doorheen het invorderingstraject zal Solid steeds de solvabiliteit van uw schuldenaar onderzoeken. Mocht daarbij blijken dat uw schuldenaar insolvabel of onvindbaar is, en Solid daarop besluit om de procedure niet op te starten of niet verder te zetten, zal Solid u hiervan in kennis stellen en, indien gewenst, een fiscaal attest bezorgen. Indien uw schuldenaar zich bevindt in een procedure van samenloop van schuldeisers (zoals W.C.O.-procedure van gerechtelijke reorganisatie, vereffening of een faillissement) dan zal Solid u alle nuttige gegevens bezorgen zodat u aangifte kan doen bij de daartoe gemandateerde persoon. Indien u dit wenst en mits bijkomende afspraken, kan Solid deze aangifte voor u doen.
 2. De verbintenis van Solid om uw dossier binnen de 4 uur te aanvaarden, is een inspanningsverbintenis, en een eventuele overschrijding van deze termijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, van welke aard dan ooit. Binnen deze 4 uur zal enerzijds Solid een solvabiliteitsonderzoek uitvoeren en anderzijds uw advocaat nagaan of uw vordering (conform de wet) in aanmerking komt voor de procedure onbetwiste schuldvordering.
 3. Indien u uw dossier ingeeft op een werkdag na 15 uur, hetzij op een zater-, zon- of feestdag, zal de termijn van 4 uur slechts beginnen te lopen de eerstvolgende werkdag vanaf 8 uur.

AFBETALINGSPLANNEN, RECHTSTREEKSE BETALINGEN EN RECHTSTREEKSE BETWISTINGEN

 1. Behoudens uitdrukkelijke instructies daartoe bij het indienen van uw dossier, zal Solid beslissen welke betalingsfaciliteiten eventueel, in het licht van de solvabiliteit van uw schuldenaar, worden toegekend.
 2. Indien u een rechtstreekse betaling zou ontvangen van uw schuldenaar, hetzij de schuldenaar u rechtstreeks een betwisting kenbaar maakt, moet u Solid hiervan onmiddellijk inlichten zodat op elk ogenblik het juiste verschuldigde bedrag gevorderd wordt en/of de procedure eventueel geschorst of gestaakt zal worden. Eventueel onterechte en of nutteloze kosten, dewelke werden gemaakt omdat u Solid hiervan niet tijdig ingelicht heeft, zullen door u moeten betaald worden.
 3. De betalingen die Solid ontvangt zullen conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (o.a. art. 1253-1256 B.W. en art. 21 Hyp.W.) toegewezen worden aan de bedragen die door uw schuldenaar zijn verschuldigd.
 4. Solid zal, behoudens andersluidende instructies bij het indienen van uw dossier, de beschikbare gelden doorstorten op een rekening vermeld op uw facturen op het ogenblik dat het dossier volledig is geregeld of moet worden afgesloten.

BETWISTINGEN

 1. Indien uw schuldenaar alsnog de facturen rechtstreeks bij u betwist, dient u de ontvangen stukken van de betwisting per kerende aan Solid over te maken. Alle betwistingen die Solid ontvangt zullen worden doorgestuurd naar het mailadres dat u heeft opgegeven bij het indienen van het dossier. In geval van een rechtsgeldige betwisting zal Solid het dossier stopzetten. Gemaakte kosten zullen hierbij gefactureerd worden.

KOSTEN EN ERELONEN VAN SOLID

 1. De gerechtsdeurwaarder die door Solid werd aangesteld past in alle gevallen de tarieven toe zoals bepaald in het KB van 30 november 1976. Solid behoudt zich ook het recht voor om bijkomende provisies te vragen voorafgaande verdere invorderingsstappen in de procedure. Solid behoudt zich eveneens het recht voor om nieuwe dossiers te weigeren indien er nog onbetaalde kosten zijn in eerdere dossiers.
 2. De door Solid gefactureerde bedragen zijn zonder kortingen betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer 363-0631989-74, IBAN BE16 3630 6319 8974 BIC BBRUBEBB binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden opgesteld op naam van en verzonden naar de onderneming die de opdracht tot invorderen heeft gegeven en worden naar diens maatschappelijke zetel verstuurd.
 3. Elke betwisting met betrekking tot een door Solid verzonden factuur dient binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst en middels aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van Solid : Belgiëlei 210, 2018 Antwerpen. Na het verstrijken van deze termijn kan geen enkele betwisting meer aanvaard worden en wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Opdrachtgever.
 4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van gehele betaling van het factuurbedrag. Bovendien zal het openstaande saldo verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 10% van het openstaande saldo, met een minimum van 50 EUR, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling. Dit bedrag is exclusief de gebeurlijk in het kader van een gerechtelijke invordering uitgestelde invorderings-, gerechts- en/of uitvoeringskosten. Uw eigen Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op onze rechtsverhouding. Kosten gemaakt door Solid of één van haar partners ten gevolge van onjuiste door u aangeleverde informatie, dienen door u te worden betaald.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle invorderingsdossiers die u na de aanvaarding ervan indient. Solid kan deze Algemene Voorwaarden aanpassen door een nieuwe versie ervan op haar website te publiceren. Bij de publicatie van een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden zal duidelijk worden aangegeven vanaf wanneer de invorderingsdossiers worden beheerst door die nieuwe Algemene Voorwaarden.
 6. Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij u en Solid daarover voorafgaandelijk aan uw opdracht een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst hebben gesloten waarin de afwijkingen worden omschreven.
 7. In geval van betwisting omtrent onderhavige factuurvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing en zijn de Antwerpse Rechtbanken exclusief bevoegd.