Privacy Policy

Toepasselijke wetgeving

GO SOLID NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 210 (hierna : GO SOLID) respecteert de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Doel

Het E-mailadres en telefoonnummer zal door GO SOLID pas verwerkt worden, wanneer het door de afzender (hierna : betrokkene) zelf aan haar bekend werd gemaakt. De verdere verwerking van het E-mailadres en telefoonnummer gebeurt met de actuele en gerechtvaardigde doelstelling om de correspondentie tussen GO SOLID en de betrokkene in een lopend dossier sneller en goedkoper te laten verlopen en zoals bedoeld in art. 57 KB van 13 februari 2001.

GO SOLID verbindt zich er uitdrukkelijk toe het verwerkte E-mailadres en telefoonnummer nooit langer te bewaren dan de tijd die nodig is om haar doelstelling te verwezenlijken. Bovendien zal GO SOLID nooit tot opvraging, noch verwerking van een E-mailadres en telefoonnummer over gaan, die niet strikt noodzakelijk zijn om het vooropgestelde doel te bereiken.

Tot slot bevestigt GO SOLID dat de verwerkte E-mailadressen en telefoonnummers nooit zullen aangewend worden voor directe marketing doeleinden.

Vertrouwelijkheid en juistheid van de persoonsgegevens

De verkregen E-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens die de betrokkene vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van GO SOLID en bewaard op bovenvermeld adres.

Het E-mailadres en telefoonnummer blijft vertrouwelijk en wordt onder geen beding verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Wanneer u de website van GO SOLID raadpleegt, worden tevens volgende gegevens automatisch geregistreerd: uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van de website en de dienstverlening te verbeteren.

Recht op inzage en correctie

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens, evenals het recht fouten te laten verbeteren. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan GO SOLID NV, ter attentie van de dienst Data & B.I., 2018 Antwerpen, Belgiëlei 210.

Onder dezelfde modaliteiten heeft u het recht persoonsgegevens te laten verwijderen voor zover zij niet noodzakelijk zijn voor de vervulling van een wettelijke opdracht.

GO SOLID bewaart en gebruikt voor de verwezenlijking van het bovenstaande doel slechts het E-mailadres en telefoonnummer waarmee zij zelf door betrokkene gecontacteerd is geworden.

GO SOLID kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het bewaren van gebeurlijk foutieve persoonsgegevens. Het is de betrokkene zelf die de volle verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid van het E-mailadres en telefoonnummer, vermits de gegevens door de betrokkene zelf worden meegedeeld.

Beheer en beveiliging

Het register met verwerkte E-mailadressen en telefoonnummers van GO SOLID wordt opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de bij GO SOLID tewerkgestelde dossierbeheerders die GO SOLID hiertoe heeft gemachtigd.

GO SOLID draagt er bovendien zorg voor dat de bekomen gegevens beschermd zijn tegen verlies of vernietiging en dat de bestanden voldoende beschermd zijn tegen inbraken van buiten af.

De verwerking van de verkregen E-mailadressen en telefoonnummers, alsook het beheer van alle software en bestanden gebeurt door Kaspar Services BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Krekelweg 2.